The Cat Man of Aleppo by Karim Shamsi-Basha & Irene Latham
The Cat Man of Aleppo by Array